เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งานบน www.iringems.com ภายใต้การจัดการดูแลของ บริษัทวนิชเจมส์กรุ๊ป จำกัด โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ www.iringems.com ไม่ว่าทั้งหมด บางส่วน หรือเพียงบางขณะอย่างต่อเนื่อง บริษัทถือว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว และท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากท่านไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมตลอดถึงข้อตกลงที่ได้แก้ไขใหม่ ท่านสามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทันที

ข้อตกลงทั่วไป

– บริษัท สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ บนเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– เงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างบริษัทกับท่าน ผู้ซึ่งเป็นลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ หากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับท่าน เกิดความขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้ บริษัทกับท่านตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก

– เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ ไม่ว่าท่านจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนหรือไม่ก็ตาม

– การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยท่าน และท่านย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ

– การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม อาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัปเดตข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว

– ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

ทรัพย์สินทางปัญญา

– เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร บรรดาข้อมูล รูปภาพและเสียง ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ รูปแบบของเว็บไซต์ ข้อความผลิตภัณฑ์สินค้า บทความสาระอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ รวมถึงช่องการขายอื่นๆ และเครื่องหมายทางการค้า ที่ถือครองโดยบริษัท เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของบริษัท ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้

– เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย

– บริษัท มีสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์

– บริษัทพยายามแสดงราคาที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ปัจจัยของราคาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองและเพชรตามกลไกของตลาดโลก หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

– บริษัทพยายามให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายของสินค้าที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซต์ ให้มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.iringems.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ด้านเทคนิค หรือคำอธิบายของสินค้าใดๆ ก็ตาม

– รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซด์ www.iringems.com เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์แสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น รูปภาพสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.iringems.com นั้น ได้รับการถ่ายและตกแต่งให้มีความใกล้เคียงกับสินค้าจริงมากที่สุด ทั้งส่วนของรูปแบบและสีของสินค้า อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ว่าสีที่ท่านเห็นจะตรงตามของจริงอย่างไม่มีคลาดเคลื่อน เนื่องจากสีของรูปภาพสินค้าที่ท่านเห็นขึ้นอยู่กับจอภาพของอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งอาจมีการตั้งค่ามาตรฐานของสีที่แตกต่างออกไป

– ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– การเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ ก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อที่ทางบริษัทได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อกับท่านเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงคำสั่งซื้อที่ทางบริษัทได้ทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่างสมบูรณ์แล้ว

นโยบายการซื้อขาย

– ทางบริษัทยินดีรับประกันความพอใจสินค้า หากพบว่าการสั่งซื้อทางออนไลน์ไม่ตรงตามข้อมูลสินค้าที่แจ้ง มีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนใด ๆ ทางบริษัทยินดีคืนเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในวันที่ได้เห็นสินค้า หรือรับสินค้า หากหลังจาก 24 ชั่วโมงไม่มีการติดต่อกลับ หรือมีการปฏิเสธสินค้าใดๆ ตามช่องทางการติดต่อของบริษัท จะถือว่าเป็นการยอมรับสินค้าทันที และถือว่าสินค้าสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่ในความดูแลของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าทันที

– ไม่รับซื้อคืนสินค้าทุกกรณี

– สินค้าสามารถเปลี่ยนแบบได้ ภายใต้เงื่อนไข

          – สินค้าใหม่หักค่าเปลี่ยน 15 เปอร์เซ็นต์จากราคาสินค้า
          – สินค้ามือสองหักค่าเปลี่ยน 25 เปอร์เซ็นต์จากราคาสินค้า
          – งานสั่งทำ , งานมุก , งานพลอย ไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

– บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัท ซึ่งรวมถึงความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ และ/หรือไวรัสคอมพิวเตอร์

– บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ อันเกิดจากมีบุคคลที่สามนำบริการนี้ไปใช้อย่างผิดวิธี

– บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีหากข้อมูลของท่านถูกเปิดเผยโดยบุคคลอื่น หรือจากแฮ็กเกอร์ จนทำท่านได้รับความเสียหาย

– บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าและความผิดพลาดในการดำเนินงานใดๆ ของพันธกรณีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากความล่าช้าและความผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของทางบริษัท
Line

Your cart

No products in the cart.